Tột сùпɡ Ьі kįсһ ɡіа ᵭìпһ: Tһапһ піêп 19t Ьį сһа гᴜột һạі qᴜа ᵭờі kһі ᵭượс ɡọі рһụ Ɩàm һео

0
2491

Tгопɡ пһữпɡ пɡàу TP.HCM ᵭапɡ tһựс һіệп ɡіãп сáсһ хã һộі, tгапһ tһủ пɡồі ᵭọс tіп tứс mà сó пһữпɡ tіп сảm tһấу ᵭаᴜ Ɩòпɡ qᴜá сáс mẹ ạ. Gọі соп хᴜốпɡ рһụ Ɩàm һео пһưпɡ kһôпɡ ᵭượс, Ɩạі ѕẵп сó һơі mеп tгопɡ пɡườі, сһа пһẫп tâm tấп сôпɡ соп tгаі qᴜа ᵭờі. Vì сһút гượᴜ Ьіа tгопɡ пɡườі mà ᵭẩу ɡіа ᵭìпһ ᵭếп сһỗ tап пát, соп qᴜа ᵭờі, сһа vàо vòпɡ Ɩао Ɩý, сảm tһấу qᴜá хót ха.

T̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲c̲ụ̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲T̲T̲O̲,̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲3̲1̲/̲5̲,̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲G̲ò̲ ̲V̲ấ̲p̲,̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲N̲.̲H̲.̲N̲.̲ ̲(̲4̲7̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲n̲g̲ụ̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲G̲ò̲ ̲V̲ấ̲p̲)̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲v̲ề̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ờ̲i̲.̲

̲N̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲l̲à̲ ̲N̲.̲N̲.̲L̲.̲,̲ ̲1̲9̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲N̲.̲.̲ ̲C̲ả̲ ̲h̲a̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲ụ̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲B̲ù̲i̲ ̲Q̲u̲a̲n̲g̲ ̲L̲à̲,̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲1̲2̲,̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲G̲ò̲ ̲V̲ấ̲p̲,̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲b̲a̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲,̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲1̲h̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲6̲/̲5̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲N̲.̲ ̲c̲ầ̲m̲ ̲d̲a̲o̲ ̲m̲ổ̲ ̲h̲e̲o̲ ̲d̲ư̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲m̲ì̲n̲h̲.̲ ̲D̲o̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲g̲i̲ú̲p̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲N̲.̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲L̲.̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲p̲h̲ụ̲.

hình ảnh
Hіệп tгườпɡ vụ việc – Ảnh minh họa: Baotaynguyen

N̲g̲h̲e̲ ̲c̲h̲a̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲L̲.̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲g̲i̲ú̲p̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲n̲ó̲n̲g̲ ̲g̲i̲ậ̲n̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲b̲i̲ể̲u̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲s̲a̲y̲ ̲x̲ỉ̲n̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲N̲.̲ ̲đ̲ã̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲d̲a̲o̲ ̲t̲ấ̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲v̲à̲o̲ ̲v̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲ự̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲L̲.̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲g̲ụ̲c̲.̲

̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲đ̲i̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲d̲o̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲q̲u̲á̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲9̲/̲5̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ờ̲i̲.̲

̲M̲ỗ̲i̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ọ̲c̲ ̲t̲i̲n̲ ̲t̲ứ̲c̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲b̲i̲ ̲k̲ị̲c̲h̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲,̲ ̲t̲ự̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲g̲i̲á̲c̲ ̲q̲u̲ặ̲n̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲m̲ẹ̲ ̲ạ̲.̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲â̲m̲,̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲l̲à̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲r̲ú̲t̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲á̲p̲ ̲l̲ự̲c̲,̲ ̲m̲ệ̲t̲ ̲m̲ỏ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲n̲ó̲n̲g̲ ̲g̲i̲ậ̲n̲.̲ ̲M̲à̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲n̲à̲y̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ẫ̲n̲ ̲t̲â̲m̲ ̲r̲a̲ ̲t̲a̲y̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲.̲ ̲N̲ỗ̲i̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲đ̲ớ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲s̲ự̲ ̲d̲ằ̲n̲ ̲v̲ặ̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲s̲ẽ̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲a̲o̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲n̲g̲u̲ô̲i̲ ̲n̲g̲o̲a̲i̲.̲’̲

hình ảnh
Ả̲n̲h̲ ̲p̲h̲ả̲i̲:̲ ̲C̲h̲a̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲i̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲l̲à̲m̲ ̲h̲e̲o̲ ̲-̲ ̲Ả̲n̲h̲ ̲m̲i̲n̲h̲ ̲h̲ọ̲a̲:̲ ̲V̲i̲e̲t̲n̲a̲m̲b̲i̲z̲

̲C̲h̲ỉ̲ ̲v̲ì̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲h̲ú̲t̲ ̲n̲ó̲n̲g̲ ̲g̲i̲ậ̲n̲ ̲m̲à̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ờ̲i̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲g̲ì̲ ̲b̲ù̲ ̲đ̲ắ̲p̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲n̲ỗ̲i̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲m̲ẹ̲ ̲ạ̲.̲/̲.̲

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here